Górno, 15.06.2018 r.

Znak: KZ.26.1.1.2018.GC

 

 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

GÓRNO 169, 26 – 008 GÓRNO

Tel. / fax 41 / 302 – 32 - 04

e-mail: kierownik@zuk-gorno.pl

strona internetowa: www.zuk-gorno.pl

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: „USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CEDZYNIE”

 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., ) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1.  Zamawiający:

 

Zakład Usług Komunalnych w Górnie

Górno 169     

26-008 Górno

tel.: 41 / 302-32-05
fax: 41 / 302-32-04

Kierownik:    509-964-340

e-mail:   kierownik@zuk-gorno.pl

BIP:    http://www.zukgorno.naszbip.pl

          

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych o kodzie CPV :

– 19 08 05 (osady ustabilizowane)  w ilości 735,50 Mg/rok

– 19 08 01 (skratki)  w ilości 11,20 Mg/rok

– 19 08 02 (zawartość piaskowników-piaski) – w ilości 28,42 Mg/rok, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.)   oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z  2015 r.  poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.

 1. Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych przez ostatnie 12-miesięcy, rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego odpadu.
 2. Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (tj. zbieranie, transport oraz  zagospodarowanie odpadów).
 3. Wykonawca winien posiadać dokument poświadczający należyte wykonanie usługi w minimalnej wielkości wskazanej w postępowaniu (np.: referencje, poświadczenie należytego wykonania usługi, itp).
 4. Wykonawca winien wskazać metody i sposób  zagospodarowania osadu zarówno w okresie letnim jak i okresie zimowym. 
 5. W przypadku rolniczego zagospodarowania  osadu, wykonawca winien posiadać aktualne badania gleby działek na których będzie stosowany osad.
 6. Badania gruntów powinny być wykonane metodami referencyjnymi, zgodnie z załącznikiem  Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych odpadów ściekowych , a  próbki powinny być pobrane przez laboratorium akredytowane.
 7. Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający możliwość zagospodarowania wymaganej i wskazanej w postępowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Górnie szacunkowej ilości osadu, celem należytego zabezpieczenia wykonania usługi.
 8. Miejsce odbioru odpadów:  Oczyszczalnia ścieków w Cedzynie, 26-008 Górno.
 9. Osady ściekowe gromadzone będą w kontenerze typu KP-8Z (otwarty) stanowiącym własność Wykonawcy.
 10. Skratki i piasek gromadzone będą   kontenerach typu KP-7 (zamknięty) stanowiący własność  Wykonawcy.
 11. Zagospodarowanie osadów nastąpi zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wykonawcy
  (w przypadku unieszkodliwiania, również zagospodarowanie ewentualnych produktów i odpadów tego procesu)
 12. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 w/w ustawy o odpadach zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone.
 13. Za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Cedzynie odpowiada Wykonawca.
 14. Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonywania usługi muszą być przystosowane do przewozu odpadów wymienionych w niniejszym zapytaniu tj. szczelne (nie powodować wycieków), stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostanie się poza pojazd) oraz muszą mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną  do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie.
 15. Odpady zgromadzone przez Zamawiającego w kontenerze winny być załadowane na środek transportu i zważone własnym sprzętem Wykonawcy.
 16. Zaleca się, aby Wykonawca  przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów.
 17. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej miejscu wykonywania działalności przez Wykonawcę.

 

 1. Termin realizacji:

- Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.08.2018r. z Wykonawcą wybranym na podstawie niniejszego postępowania  do dnia 31.07.2019 roku

- Odpady będą wywożone sukcesywnie według potrzeb oczyszczalni na podstawie zlecenia telefonicznego lub mailowego o konieczności odbioru odpadów na min. 2 dni robocze przed planowanym terminem realizacji zlecenia.

 

 

 

 

 1. Warunki płatności:

- Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę.

- Rozliczenie należności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT . Termin płatności faktury określony zostaje na 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert złożonych w postępowaniu jest oferowana przez Wykonawcę cena brutto za zrealizowanie usług objętych przedmiotem zamówienia.

 

 1.  Sposób przygotowania i złożenia oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe za 1 tonę wywiezienia i zagospodarowania osadu ściekowego, skratek i piasku obejmującą odbiór, transport i zagospodarowanie oraz cenę brutto ogółem oferty obowiązującą przez okres umowy i nie podlegającej zmianie.
 3. Podana cena zawiera wszystkie podatki, opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj.  sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Górnie, pok. 12, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres:

Zakład Usług Komunalnych

Górno 169

26-008 Górno

W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę „Oferta na usunięcie i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Cedzynie.”

 1. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Oferta niespełniająca wymagań Zamawiającego podanych w zapytaniu zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie  ofertę przed terminem upływu wyznaczonego na składanie ofert.
 4. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego http://www.zukgorno.naszbip.pl/.
 5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 6. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę Zamawiający wybierze ofertę złożoną przez Wykonawcę uznaną w następnej w kolejności  za najkorzystniejsza ofertę.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w przypadku, gdy zaproponowana przez Wykonawców cena przekroczy kwotę,  jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2018 r. , do godziny 12:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis KRS (ważny 6 miesięcy) lub wydruk z rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 2. aktualne decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (zbieranie, transport, zagospodarowanie), 
 3. oświadczenie o sposobie i miejscu zagospodarowania odpadów zarówno w okresie letnim jak i okresie zimowym.
 4. W przypadku rolniczego zagospodarowania  osadu, aktualne badania gleby działek na których będzie stosowany osad.

 

Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Kierownik ZUK - Grzegorz Ciepiela:    509-964-340 ;  kierownik@zuk-gorno.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH:

 • Zaproszenie do złożenia oferty
 • Formularz ofertowy
 • Wzór umowy
 • Badania osadu
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 299

Utworzono dnia: 15.06.2018

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 15.06.2018, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 • 15.06.2018, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 • 15.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Wyniki badania osadu
 • 15.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty
 • 15.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Formularz ofertowy
 • 15.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Umowa
 • 15.06.2018, Administrator główny: Utworzenie dokumentu ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY